Strumień • Gabinet Psychoterapii Gestalt • Małgorzata Korzeniowska

Oferta

Oferta


Psychoterapia indywidualna

Krótko lub długoterminowe, regularne spotkania służące klientowi w rozpoznaniu  źródeł swoich problemów życiowych. To proces i szansa zmiany nieakceptowanych zachowań, możliwości dotarcia do swych zasobów w celu polepszenia jakości swojego życia.

Interwencja kryzysowa i wsparcie emocjonalne

Konsultacja dla osób doświadczających chwilowych kryzysów emocjonalnych spowodowanych nagłymi sytuacjami życiowymi.

• Konsultacja psychoterapeutyczna

Zwykle jedno lub kilka spotkań mających na celu wspólne ustalenie istoty problemu i kierunku dalszych działań.

Psychoterapia grupowa

Grupa terapeutyczna sprzyja poszerzeniu i pogłębieniu świadomości, zwiększaniu odpowiedzialności i możliwości wyboru, co może stanowić początek zmian i sprzyjać własnemu rozwojowi. Stwarza warunki do uświadamiania sobie własnych wzorców kontaktowania się z ludźmi i tego, jak budujemy z nimi relacje.

• Warsztaty i treningi rozwoju osobistego

Cykliczne spotkania, które umożliwiają wyrażenie siebie takiego jakim się jest, z pełną akceptacją wszystkiego co może się wraz z tym pojawić i zdarzyć.

Warsztaty w poszukiwaniu własnego głosu inspirowane naturą

To możliwość twórczego spotkania oraz tworzenia przestrzeni do przeżywania i wyrażania emocji, pragnień, myśli w sposób ekspresyjny.

• Psychoedukacja

To oferta współpracy w obszarze zgłaszanego przez klientów problemu emocjonalnego, wychowawczego i edukacyjnego skierowana głównie do dzieci, młodzieży i ich rodziców.